Algemene voorwaarden - HM-Techniek

Technische Dienstverlening

+31 6 15 15 78 28

Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN van HM-Techniek gevestigd Wissingehof 1, 9351 RR Leek.
0. Definities
a. Mulder Techniek en Transport h.o.d.n HM-Techniek en zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de op basis van een arbeids- uitzend- of stageovereenkomst aan hem verbonden medewerkers.
b. de cliënt: de contractspartij van HM-TECHNIEK
c. goederen en/of diensten: alle door HM-TECHNIEK aan een cliënt geleverde produkten en diensten, alsmede alle andere door HM-TECHNIEK ten behoeve van een cliënt
verrichtte werkzaamheden, van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht.
1. Toepasselijkheid, aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij HM-TECHNIEK goederen en/of diensten van welke aard  ook aan cliënt aanbiedt en/of levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door HM-TECHNIEK uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.2 HM-TECHNIEK is gerechtigd delen van de tussen HM-TECHNIEK en cliënt gesloten overeenkomst door derden uit te laten voeren en/of derden als hulppersoon bij de uitvoering
van de overeenkomst in te schakelen.
1.3 Een door HM-TECHNIEK aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. HM-TECHNIEK zal zich naar beste kunnen en met de
zorgvuldigheid die van haar verwacht mag worden inspannen de werkzaamheden uit te voeren.
2. Prijs en betaling
2.1 Alle door HM-TECHNIEK gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Alle facturen zullen door cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal cliënt binnen 14 dagen na
factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat
cliënt een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
2.3 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.Indien cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
de vordering uit handen worden gegeven in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 150,==.
2.4 HM-TECHNIEK is te allen tijde gerechtigd van cliënt een depot te verlangen tot zekerheid van betaling van haar declaratie en de door haar te maken dan wel gemaakte kosten, alsmede tot het verlangen van nadere zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan de cliënt toebehorende goederen, bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
3. Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
4. Eigendomsvoorbehoud
Alle eventueel aan cliënt geleverde goederen blijven eigendom van HM-TECHNIEK totdat alle bedragen, die cliënt verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren
goederen of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3, volledig aan HM-TECHNIEK voldaan. Rechten worden aan cliënt steeds verleend of, in
het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5. Rechten van HM-TECHNIEK en cliënt
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op materialen en gegevens (zoals: tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes)
alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij HM-TECHNIEK.
Cliënt verkrijgt daarvan slechts die rechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door HM-TECHNIEK en cliënt ondertekend schriftelijk
stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Medewerking door cliënt
6.1 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HM-TECHNIEK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor of dienstig zijn aan het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HM-TECHNIEK worden verstrekt.
6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van HM-TECHNIEK staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft HM-TECHNIEK het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft HM-TECHNIEK het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van HM-TECHNIEK in rekening te brengen. HM-TECHNIEK is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat HM-TECHNIEK is uitgegaan van door of zijdens cliënt verstrekte onjuiste en.of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid c.q. onvolledigheid HM-TECHNIEK kenbaar behoorde te zijn;
7. (Leverings)termijnen
Alle door HM-TECHNIEK genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan HM-TECHNIEK bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. HM-TECHNIEK is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen HM-TECHNIEK en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
8. Beëindiging
8.1 Een overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke
ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de
andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Een reclamatie met betrekking tot verrichte werkzaamheden dient op straffe van verval van alle aanspraken, binnen dertig
dagen na facturatie, schriftelijk aan HM-TECHNIEK te worden kenbaar gemaakt.
8.2 Indien cliënt op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
uitsluitend voor dat gedeelte, dat door HM-TECHNIEK nog niet is uitgevoerd. Bedragen die HM-TECHNIEK voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven HM-TECHNIEK onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan HM-TECHNIEK de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. HM-TECHNIEK zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9. Aansprakelijkheid van HM-TECHNIEK; vrijwaring
9.1 HM-TECHNIEK aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.
9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HMTECHNIEK slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van
de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van HMTECHNIEK voor enige ander vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. HM-TECHNIEK is voorts in geen geval
aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als
gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door cliënt en schade wegens door HM-TECHNIEK gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud
niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt
9.3 De door HM-TECHNIEK te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal nooit meer bedragen dat 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde goederen en/of
diensten, welke HM-TECHNIEK op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren.
Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW)
bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van HM-TECHNIEK in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van HM-TECHNIEK. De in dit artikel 9.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door cliënt bedongen en door HMTECHNIEK verleende crediteringen.
In geen geval zal enige door HM-TECHNIEK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst meer bedragen dan het bedrag waarop de door HMTECHNIEK
gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft.
9.4 In geval van een onrechtmatige daad van HM-TECHNIEK, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor HM-TECHNIEK rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is
HM-TECHNIEK slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In
deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 5.000,== per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen
geldt als één gebeurtenis.
9.5 Aansprakelijkheid van HM-TECHNIEK voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 9.4, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan
de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen
partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 5.000,00.
9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij HMTECHNIEK heeft gemeld.
9.7 Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van enige overeenkomst zal HM-TECHNIEK steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. HM-TECHNIEK is voor eventuele
tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
9.7 Cliënt vrijwaart HM-TECHNIEK voor alle schade die HM-TECHNIEK mocht lijden als gevolg van aanspraken van anderen, die geen partij zijn bij de tussen HM-TECHNIEK en cliënt gesloten overeenkomst, verband houdend met de door HM-TECHNIEK geleverde goederen en/of diensten.
10. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Vervanging nietige bepalingen
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HMTECHNIEK en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 De overeenkomsten tussen HM-TECHNIEK en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen, welke tussen HM-TECHNIEK en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van de door HM-TECHNIEK met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van HM-TECHNIEK.
Terug naar de inhoud